شیعه عدل را چطور تعریف می کند؟

شیعه عدل را چطور تعریف می کند؟

شیعه دو معنی برای عدل قائل است:

  • حق هر کس را به او دادن

مثلاً شما 5 نفر را استخدام کرده اید که مزد هر کدام صد تومان است، اگر شما همان صد تومان را بدهید عدل است، اگر 101 تومان بدهید فضل و اگر 99 تومان بدهید ظلم است.

لازم به توضیح است که در یک صورت فضل، ظلم محسوب می شود: یک کلاس را در نظر بگیرید، شما قرار است به کسی که بالاترین نمره را می گیرد جایزه بدهید، یک نفر بیست می گیرد و دیگری نوزده، اگر شما یک نمره به آن کسی که نوزده گرفته اضافه کنید دیگر فضل نیست و ظلم می شود. 

  • قرار گرفتن هر چیز در جای خودش
  • فرض کنید شما مدیر یک موسسه هستید و می خواهید چند نفر را استخدام کنید، حسابدار را به جای تدارکات و مهندس را به جای حسابدار می گذارید و در آن موسسه هیچ کس در تخصص خود کار نکند این مصداق بارز ظلم است.

بعضی ها فکر می کنند عدل یعنی تساوی که این اشتباه است. تساوی در مواردی ظلم  محسوب می شود، مانند: امتحانی را در نظر بگیرید که معلم بدون تصحیح اوراق امتحان به تمام دانش آموزان بطور مساوی مثلاً صفر بدهد، در این مورد نه تنها عدالت اجرا نشده که نمونه بارزی از ظلم است.

به کوشش: خانم وثوقی

کلاس عدل: سرکار خانم محمد زاده