شخصیت زن در اسلام

چرا اسلام به زن هیچ شخصیت وبهاء و ارزشی نداده است؟ زیرا منبع اصلی اسلام، یعنی قرآن برای آقایان نازل شده است و بیشترین مخاطبین و یا همه آن به طورمستقیم یا غیرمستقیم (ضمائر، اسماء اشاره ، موصولات و... ) مردان هستند!

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 شخصیت شناسی زن در قرآن
 شخصیت شناسی زن در روایات
 مقایسه نگرش اسلام نسبت به مقام زن با سایر ادیان