چرا دین وطنم ایران تغییر کرد؟

1-مردم ایران چه زمانی با دین اسلام آشنا شدند؟ قبل از پیامبر یا بعد از ایشان؟

 

2-آیا این ادعای بیگانگان درست است که پیامبر در ابتدا فقط می خواست مردم قریش را هدایت کند ولی پس از آنکه پیشرفت خود را دید تصمیم گرفت دعوت خویش را به همه ملل عرب و غیر عرب تعمیم دهد؟

 

3-چرا اروپاییان سعی دارند القا کنند که اسلام برای ایرانیان بیگانه است؟

 

4-چرا تبلیغات زرتشی گری و یادبود کوروش و داریوش این روزها بالا گرفته است؟

 

5-چرا ایرانیان زرتشتی مسلمانان شدند آیا با زور شمشیر بود یا با میل رغبت خودشان؟

 

6-آیا پذیرش اسلام توسط ایرانیان موهبت است یا فاجعه؟

 

7- می گویند زبان عربی تحمیلی بر ایرانیان بود؟

 

8-آیا کتاب سوزی توسط اعراب در ایران شایعه است یا واقعه؟

 

9-می گویند: در شوش پایتخت ایران دانشگاه بزرگی به نام جندی شاپور بود که سالها دوام داشت تا اینکه در زمان حمله اعراب به ایران از بین رفت! آیا اینگونه است؟

10-می گویند ایرانیان مجبور بودند عقاید اسلامی را بپذیرند به همین دلیل متوسل به حیله شدند و تشیع را پذیرفتند! آیا اینگونه است؟

11-چرا نگرش دنیا به غرب مثبت و به جهان سوم منفی است؟