اگر عالم ماده متغیر است و عالم علم و نفس ثابت است! چطور بر روی ابزاری مادی مانند سی دی سالیان سال اطلاعات باقی و ثابت می ماند؟ پس این ثبات با ثبات در ذهن ما یکی است!
 تازهای سایت
 
 
اگر عالم ماده متغیر است و عالم علم و نفس ثابت است! چطور بر روی ابزاری مادی مانند سی دی سالیان سال اطلاعات باقی و ثابت می ماند؟ پس این ثبات با ثبات در ذهن ما یکی است!

 اگر عالم ماده متغیر است و عالم علم و نفس ثابت است! چطور  بر روی ابزاری مادی مانند سی دی سالیان سال اطلاعات باقی و ثابت می ماند؟ پس این ثبات با ثبات در ذهن ما یکی است!

امروزه سعی بر آن است تا مسائل مافوق ماده کوبیده شود و همه چیز در عالم مادی نشان داده شود. هم از نظر فلسفه و هم فیزیک ثابت شده است عالم ماده متغیر است و ثبات در آن راه ندارد. ماده مساوی است با تغییر و تحول. اما در برخی امور مادی، سرعت و میزان تغییر خیلی اندک است و محسوس نیست.  همان طور که گفته شد نفس، منِ من، حقیقت علمی در عالم نفس، شخصیت واقعی ما ثابت است. در نتیجه ظرف حقیقت علمی و ظرف من واقعی نمی‌تواند ماده باشد؛ چون ماده متغیر است.

ب-ملاصدرا این موضوع را تحت عنوان دفع شبهه بقای موضوع در حرکت جوهری ثابت کرده است. مثلاً نور ثابت به نظر می‌آید؛ چون حدوث پی در پی و زوال پی در پی است. یکی می رود یکی دیگر جای آن می آید. آنقدر این رفت و آمد با سرعت است که به نظر ثابت می‌آید.  هیچ مهندس برقی نمی‌گوید که این یک واحد برق است و ثابت است. اگر کارخانه قطع شود، این نور هم قطع می‌شود. مثال دیگر  آتش گردانی است که آن را می‌گردانیم، یک دایره به هم پیوسته مشاهده می‌کنیم در حالی که آن به آن دارد عوض می شود. روح حاکم بر عالم ماده قدرتی است که آن را در این وضعیت نگه می‌دارد و باعث بقای آن می‌شود (مثل کارخانه تولید نور).

 

هر نفــــــس نو می‌شود دنـــــیا و ما   

بی‌خبر از نو شدن اندر بقـــــــا

عمر همچون جوی نو نو می‌رسد

مستمری می‌نماید در جسد

 

آب در رودخانه پشت سر هم می‌آید،‌ به همین خاطر  یک واحد بهم پیوسته به نظر می رسد.

تفاوت ثبات من با اینگونه ثبات، از نظر فلسفی روشن می‌شود. اگر ما هم مثل آن، لحظه به لحظه تغییر می‌کردیم، هرگز متوجه ثبات نمی‌شدیم. ما تغییر و ثبات را می‌فهمیم، پس یک حقیقت ثابت غیرماده در وجود ما به نام «نفس» است که این تغییرات را متوجه می‌شویم و تمام اعمال و رفتار ما بر مبنای قدرت اوست.

منبع: برگرفته از سخنرانی استاد گرانقدر دکتر اسدی گرمارودی، موضوع معاد برهانی در آیات قرآنی، جلسه 14

به کوشش خانم خرم نژاد

يکشنبه 3 اسفند 1399  21:37

آخرين تاريخ بازديد : يکشنبه 22 فروردين 1400  16:34:49
تعداد بازديد از اين خبر : 7736