چرا انسانها راجع به معاد در شک و تردید هستند؟
 تازهای سایت
 
 
چرا انسانها راجع به معاد در شک و تردید هستند؟

انسانها عادتاً آنچه را که برایشان محسوس است، راحت تر می پذیرند و درک آنچه که با حواس ظاهری قابل دریافت نیست؛ برایشان مشکل است. درک معاد با به کارگیری عقل امکان پذیر است و احتیاج به دقت و استدلال دارد.

مرگ عبور از عالم طبیعت به عالم مافوق طبیعت و ماده است و فرد پس از مرگ، حواس ظاهری دنیوی خود را از دست می دهد. انسان می خواهد، مرگ را با چشم ظاهر و بدن مادی ببیند و چون این معنی غیر قابل قبول و تحقق است، افراد بشر دچار شک و تردید می شوند که پس از مرگ چه خواهد شد و آیا بعد از مرگ حساب و کتابی هست یا اینکه انسان همین مجموعه مادی است و با پدید آمدن مرگ متلاشی می شود؟

اقتباسی از کتاب معادشناسی علامه تهرانی  جلد اول صفحه 91

به کوشش: خانم سمیرا برهان

تصحیح وویرایش: سرکار خانم محمدزاده

يکشنبه 18 تير 1396  20:38

آخرين تاريخ بازديد : سه شنبه 1 مهر 1399  9:31:15
تعداد بازديد از اين خبر : 5304