ظاهر بعضی آیات نظیر یهدی من یشاء و یضل من یشاء نشان می دهد که خدا خودش نخواسته گروهی را هدایت کند و آنها را به ضلالت انداخته است و در عین حال که آنها را گمراه می کند، محاکمه هم می کند این موضوع برای شما که حرف از عقل می زنید ، نباید قابل پذیرش باشد ؟
 تازهای سایت
 
 
ظاهر بعضی آیات نظیر یهدی من یشاء و یضل من یشاء نشان می دهد که خدا خودش نخواسته گروهی را هدایت کند و آنها را به ضلالت انداخته است و در عین حال که آنها را گمراه می کند، محاکمه هم می کند این موضوع برای شما که حرف از عقل می زنید ، نباید قابل پذیرش باشد ؟

این "مَن" به معنی من مفعولی است نه فاعلی .خدا هدایت می کند آن کس را که می خواهد . این "مَن" می تواند، ضمن اینکه مفعول یهدی است، فاعل یشاء هم بشود .لذا اگر فاعل نزدیک به این فعل باشد، حتی از لحاظ ادبی هم سلیس تر است . که این با موارد دیگر قران هم تطبیق می کند .

اصلا به قول خودتان، شما "مَن" را در همان معنای فاعلی بگیرید در این صورت شاء (خواست )  خدا دو فرض دارد: یکی اینکه فرض کنیم خدا به صورت غیر عادلانه یکی را هدایت می کند، یکی را گمراه می کند که این امکان ندارد؛ چون خواست غیر عادلانه عقلاً از هر فاعلی قبیح است چه برسد به ذات پاک اقدس الهی که قبیح در او راه ندارد . پس خدا عقلاً شاء غیر عاقلانه ندارد . خواست خدا از روی حساب است . 

به کوشش: خانم طیبه وثوقی

ویرایش و تصحیح: سرکار خانم محمدزاده

دوشنبه 9 مرداد 1396  19:31

آخرين تاريخ بازديد : سه شنبه 1 مهر 1399  14:7:20
تعداد بازديد از اين خبر : 7589