پرسش و پاسخ - آرشیو

با کدام بدن در قیامت محشور می شویم ؟ با بدن مثالی یا بدن اولیه؟!

در قیامت بدن مثالی نیست،  وقتی خداوند اراده کند قیامت شود، نفس انسان که در عالم مثال قرار دارد،  تعلق خود را از بدن مثالی رها می‌کند و اجزای مادی بدن اولیه انسان که در عالم خاک است، تبدیل به بدن می‌شود؛...

ادامه مطلب

آیا انسانها در عالم برزخ یکدیگر را می شناسند؟

وقتی در خواب دو نفر با هم گفتگو می‌کنند، شکل آنها، نوع پوششان، گفتگوهایشان در عالم خواب، نفس آنهاست با آن شکل و قیافه که مقدار دارد ولی ماده ندارد. در عالم خواب، نفوس بشر با بدن مثالی همدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. به همین ترتیب، بعد از مرگ در عالم برزخ، همه وجودات این گونه هستند...

ادامه مطلب

چرا به عالم برزخ، عالم مثال می‌گویند و  بدن مثالی چیست ؟

در حکمت، عوالم به شرح زیر تقسیم‌بندی می‌شوند: ۱- عالم مجردات که ماده در آن راه ندارد. ۲- عالم مادیات یا ملک که مخصوص ماده است: در این عالم موجودات مادی، هم مقدار دارند، هم ماده (کمیت، وزن، زمان‌مندی و مکان‌مندی). ۳- عالم مثال که بین دو عالم مجردات و ملک قرار می‌گیرد. موجودات در این عالم، مقدار دارند؛ ولی ماده ندارند. عالم برزخ را  «عالم مثال » می‌گویند؛ ...

ادامه مطلب