۳-چرا اروپاییان سعی دارند القا کنند که اسلام برای ایرانیان بیگانه است؟

تعداد بازدید:۱۰۶

پاسخ استاد مطهری: من نمی‌دانم چرا خود اروپاییان که القاکننده این افکار تفرقه آمیز هستند هرگز درباره خودشان این جور فکر نمی کنند و فقط به ابزارهای استعماری شان این افکار را تلقین می‌کنند. اگر اسلام برای ایرانی بیگانه است، مسیحیت نیز برای اروپایی و آمریکایی بیگانه است.

علت روشن است؛ آنها احساس کرده اند که در سرزمینهای شرقی و اسلامی فقط اسلام است که به صورت یک فلسفه مستقل زندگی به مردم آنجا روح استقلال و مقاومت می دهد، اگر اسلام نباشد چیز دیگری که بتواند با اندیشه های استعماری سیاه و سرخ مبارزه کند وجود ندارد.

منبع:کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران