۹-زبان عربی تحمیلی بر ایرانیان است؟

تعداد بازدید:۹۷

می گویند: زبان عربی تحمیلی بر ایرانیان است؟

پاسخ استاد مطهری: چگونه می توان پذیرفت زبان عربی بر ایران تحمیل شده است در حالی که تا 400-500 سال پس از حمله اعراب و استقلال ایران از آنها، هنوز آثار ایرانیان و دانشمندان بزرگی همچون ابن سینا، غزالی و ... به زبان عربی تالیف شده است، آیا نویسندگان و شاعران ایرانی نمی‌توانستند آثار خود را به زبان فارسی تالیف کنند؟

واقعیت این است که ایرانیان با درایت خود دریافته بودند که تلفیق و بکارگیری زبان پرمایه عربی که شیوایی و بلاغت از ویژگیهای آن است با زبان لطیف و دلکش پارسی می‌توان به رشد و تعالی زبان فارسی کمک کرده و ادبیاتی شکوفا و زیبنده را به وجود آورد.

به همین دلیل است که غزالی ها و بوعلی ها، قرنها پس از ورود اسلام علیرغم تسلط به زبان فارسی، تنها به دلیل ویژگیهای دستوری در زبان عربی، تالیفات خود را به زبان عربی ارائه داده‌اند و به جای ستیز بین برتر بودن زبان فارسی و عربی، فرصت را غنیمت شمرده و در جهت رشد زمینه های ادبیات و علوم سود جستند و به پیشرفت ایرانیان از این طریق یاری رساندند.

منبع: خدمات متقابل اسلام و ایران، استاد مطهری