۱۱-می گویند ایرانیان مجبور بودند عقاید اسلامی را بپذیرند به همین دلیل متوسل به حیله شدند و تشیع را پذیرفتند! آیا اینگونه است؟

تعداد بازدید:۱۰۷

پاسخ آقای مطهری:

به دلایل زیر ایرانیان در پذیرش اسلام و تشیع هیچ اجباری نداشتند:

1-مسلمانان، ایرانیان را مجبور به ترک دین و مذهب قبلی خود نکردند، بلکه به آنها اجازه دادند که آنشکده های خود را حفظ کنند.

2-گروه چند صد هزار نفری اعراب نمی توانستند ملت چند میلیونی را مجبور به ترک دین و آیین خود کنند.

3-امکانات ایرانیان از هر لحاظ بیشتر و بهتر بود، امکان نداشت اعراب بتوانند ایرانیان را مجبور به ترک دین خود کنند.

4-اگر ایرانیان می خواستند عقاید خود را حفظ کنند چه لزومی داشت از روی نفاق با نام تشیع عقاید خود را حفظ کنند؟!

5-اگر ایرانیان مجبور بودند احساسات خود را زیر پرده تشیع اظهار نمایند چرا پس از دو قرن که استقلال سیاسی پیدا کردند باز هم مذهب تشیع خود را حفظ کردند؟!

علاوه بر این موارد، اساس مذهب تشیع در قرآن و سنت قطعی است و جای هیچ گونه تردیدی از این نظر نیست و این مذهب ابداع و اختراع ایرانیان نیست و شیعه منحصر به ایرانی نمی باشد و شیعیان اولیه بجز مسلمانان ایرانی بودند.

کتاب خدمات متقابل ایران و اسلام