۱۶- جامعه و حکومت آرمانی (مدینه فاضله) چگونه تحقق می یابد؟

تعداد بازدید:۱۵۷

همه کسانی که دربحث جامعه شناسی ونجات اجتماعی سخن می گویند، تمامی فلاسفه که طرح مدینه فاضله ارائه می دهند به اتفاق به این امر قائل هستند زمانی جامعه دربالاترین حد از فضیلت وکمال قرار می‌گیرد که بهترین افراد راس امور قرار گیرند.

 ابن سینا در کتاب شفا خود درباره نظام اجتماعی این طور می گوید: «بهترین حکومتها، حکومت فاضله است که دراین حکومت رئیس اول کسی است که افضل باشد. مراتب و طبقات امتها، براساس فضیلت و کمال اخلاقی صورت پذیرد.» (ابن سینا، الشفاء، ص455)

فارابی نیز در کتاب «آراء اهل المدینه الفاضله» 12 خصیصه برای فرمانده جامعه ذکر می کند: تندرستی، نیرومندی درک و سرعت تصور، نیروی حافظه، زیرکی،خوش سخنی، دوست دار آموزش و آموزاندن،‌معتدل بودن در خوردن و آشامیدن و ... پرهیز از لهو و لعب، دوست دار راستی و دشمن دروغگویی، بزرگوار بودن، خوار داشتن درهم و دینار، دوست دار دادگری و دشمن ستمگری، قدرت اراده زیاد و شکیبایی داشتن. (آراء اهل المدینه الفاضله، فارابی،ص122)

 ژان ژارک روسو در کتاب قراردادهای اجتماعی خود چنین می گوید: «برای کشف بهترین قوانین که به درد ملل به خورد یک عقل کل لازم است که تمام شهوات انسان را بداند؛ ولی خودش هیچ حس نکند؛ باطبیعت رابطه نداشته ولی آن‌را کامل بشناسد؛ سعادت او مربوط به مانباشه ولی حاضر باشد به سعادت ما کمک کند.» (قراردادهای اجتماعی، روسو،ص81)

 چه کسی غیر از خداوند و فرستادگان و برگزیدگان می توانند چنین صفاتی داشته باشند؟!

در نتیجه زمانی حکومت آرمانی تحقق می گردد که فرمانده آن حکومت دارای چنین صفات و  ویژگیهایی باشد.

به امید ظهور منجی عالم

به کوشش خانم شیخ الاسلام

منبع: کتاب ماء معین،‌دکتر اسدی گرمارودی، ص۸۱ و۸۲