۲۲-آیا در کتاب مقدس هندوها و زرتشتیان به مسئله ظهور مصلح آخرالزمان اشاره شده است؟

تعداد بازدید:۳۸۶

مسئله ظهور در تمامی ادیان الهی و غیر الهی مطرح شده و یک اصل مسلم و قطعی به حساب می آید و صدها سال پیش از تولد پیامبر گرامی در تورات انجیل و حتی قبل از آن در کتاب مقدس هندوها و زرتشتی ها به مسئله مسلح آخرالزمان پرداخته شده است.

 در مقدمه کتاب «اُپانیشاد» که از کهن ترین کتب  معروف آیین هندوهاست آمده است:

« وقتی که تقوا و عدالت از میان مردم برود و گناه شیوع یابد، من خود در دنیا ظاهر می شوم، برای حفظ خوبی‌ها و هلاک بدکاران و استقرار عدالت و پرهیزکاری.»( اُپانیشاد، ص ۳۱)

همچنین در جای دیگر این کتاب آمده:

«هر زمان که فساد و انحطاط و تباهی جهان را فراگیرد شخص کاملی که او ر( «تیر تنگر»(بشارت داده شده) گویند ظهور می‌کند و تباهی را از میان می برد و پاکی و صافی از نو برقرار می‌شود.» (اُپانیشاد، ص ۵۴)

«جاماسب نامه» کتاب پر اهمیت زرتشتی‌ها نیز خبر از نجات دهنده بزرگ می‌دهد:

 «نجات دهنده بزرگ، دین را به جهان رواج می‌دهد فقر و تنگدستی را ریشه کن می سازد. ایزدان را از دست اهریمنان نجات داده، مردم جهان را هم فکر ،هم گفتار و هم کردار می سازد.»

به کوشش خانم مجیدی

منبع: کتاب ماء معین،‌ دکتر اسدی گرمارودی،‌ص106