۲۴-آیا در انجیل به «منجی و مصلح آخرالزمان» بشارت داده شده است؟

تعداد بازدید:۱۱۴

مسیحیان نیز مانند هندوها و یهودیان در کتاب خود به ظهور منجی موعود وعده داده اند.

  در انجیل لوقا فصل ۱۲  می‌خوانیم:

کمره های خود را بسته، چراغ های خود را ا فروخته بدارید.و شما مانند کسانی باشید که انتظار آقای خود را می‌کشند که چه وقت از عروسی مراجعت کند تا هر وقت آید و در را بکوبد، بی‌درنگ برای او باز کنند.خوشا به حال آن غلامان که آقای ایشان چون آید، ایشان را بیدار یابد. هر آینه به شما می گویم که کمر خود را بسته، ایشان را خواهد نشانید، و پیش آمده، ایشان را خدمت خواهد کرد... پس شما نیز مستعد باشید؛ زیرا در ساعتی که گمان نمی برید،‌ پسر انسان می‌آید.... هر آینه مولای آن غلام آید؛ در روزی که او منتظر نباشد! و در ساعتی که او نداند و او را دو پاره کرده و نصیبش را با خیانت کاران قرار دهد. اما آن غلامی که اراده مولای خویش را دانست و خود را مهیا نساخت تا به اراده او عمل کند، تازیانه بسیار خواهد خورد.(انجیل لوقا، فصل12، آیات47-35)

در انجیل یوحنا نیز از قول حضرت عیسی بیان شده است:

 و من به شما راست می‌گویم که رفتن من برای شما مفید است؛ زیرا اگر نروم تسلی دهنده نزد شما نخواهد آمد... چون او آید جهان را بر گناه و عدالت و داوری ملزم خواهد نمود.... چون او یعنی روح راستی آید،‌شما را به جمیع راستی ها هدایت خواهد کرد؛‌ زیرا از خود تکلم نمی کند؛‌ بلکه به آنچه شنیده است سخن خواهد گفت و از امور آینده به شما خبر خواهد داد. انجیل یوحنا،فصل۱۶،بخشی از آیات۱۳_۷)

 انجیل متی نیز چنین گوید:

 آنگاه اگر کسی به شما بگوید که این مسیح در اینجا یا در آنجاست باور نکنید؛اینک شما را از پیش خبر دادم....پس اگر شما را گویند اینک در صحراست ، بیرون مروید یا آنکه در خلوت است، باور نکنید؛ زیرا همچنان که برق از مشرق ساده شده تا به مغرب ظاهر می شود، ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد بود. (انجیل متی فصل ۲۴، آیات ۲۷_۲۳)

همان طور که ملاحظه شد در کتاب انجیل نیز مانند دیگر کتابهای مقدس خبر از آمدن منجی می‌دهد.

به کوشش خانم مجیدی

منبع: کتاب ماء معین،‌ دکتر اسدی گرمارودی،‌ص114