۲۶-آیا بنا بر قول ابن ماجه (یکی از نویسندگان صحاح سته) مهدی (عج) همان عیسی بن مریم است؟ آیا علمای اهل سنت گفته او را تایید می نمایند؟

تعداد بازدید:۱۶۵

باوجود اینکه ابن ماجه در جایی از کتاب سنن خود آورده است «مهدی نیست مگر عیسی‌بن مریم» خود در بخش‌هایی از همین کتاب به نقل از رسول خدا(ص) نقل می‌کند: «مهدی از ما اهل بیت است». حتی حاکم نیشابوری نیز از این کار ابن ماجه تعجب کرده است و  در کتاب المستدرک علی الصحیحین این روایت را نقل می نماید و بیان می دارد که نه از باب قبول، بلکه به جهت تعجب این روایت را ذکر می کنم. همچنین حدیث ثقلین را در همین کتاب خویش نقل کرده و می‌نویسد:«این حدیث بر اساس مبانی مورد پذیرش مسلم و بخاری قابل قبول است ولی تعجب میکنم که چرا آن‌را ذکر نکرده‌اند»

افزون بر این صاحب‌نظرانی مطرح از دانشمندان اهل سنت نیز به این مطلب اعتراض کرده و حدیث «لا مهدی الا عیسی» را حدیثی ضعیف، ناصحیح و غیرقابل قبول می‌دانند، از جمله مبارکفوری در کتاب تحفه الاحوذی بشرح جامع الترمذی.  همچنین محمدطاهر بن علی هندی فتنی در کتاب تذکره الموضوعات و نیز محمدبن عبد الرئوف مناوی در کتاب شرح الجامع الصغیر این حدیث را ساختگی و غیرقابل قبول اعلام می نمایند.

شایان ذکر است قرطبی مفسر و قرآن‌پژوه معروف اهل سنت نیز در کتاب الجامع لاحکام القرآن می‌گوید:«اخباری که صحیح است و‌تواتر دارد بر این است که مهدی (عج) از خاندان رسول خدا(ص)  است و حمل آن بر عیسی(ع) جایز نیست و حدیث لا مهدی الّا عیسی صحیح نیست و‌مشکل سندی دارد.»

به کوشش خانم سبحانی

منبع: کتاب ماء معین،‌ دکتر اسدی گرمارودی،‌ص99