۲۸-هنگامی که جامعه پذیرای مصلح و منجی نیست وظیفه ما چیست؟

تعداد بازدید:۳۸۱

هنگامی که دنیا پذیرای ظهور نیست ما باید در مرحله فردی به آماده سازی خویشتن بپردازیم و خود را آماده بهره بردن از وجود امام زمان نماییم و سپس به سوی آماده سازی خانواده و جامعه خویشتن گام برداریم. در این رابطه توقیع مبارک امام  زمان به جناب شیخ مفید گویای این امر است. با نگاه به متن توقیع متوجه می‌شویم امام زمان از شیعیان خود می‌خواهند که خصوصیاتی را داشته باشند تا شرایط آماده سازی فردی و اجتماعی فراهم شود. این خصوصیات بنا به متن توقیع مبارک عبارتند از:

- استقامت و پابرجا بودن

- وفای به عهد و پیمان

- خلوص نیت

-رعایت تقوا

- اعتقاد به ائمه اطهار با معرفت و علم و یقین

-پیکار در راه خدا علیه بیدادگران

- رساندن حق به صاحبان حق

- شکر نعمت و بخشندگی

آنچه از متن توقیع مبارک یافت می شود این است که اگر جامعه در دوران غیبت ایده آل نباشد فرد به تنهایی می تواند خود را مورد پذیرش امام زمان خویش گرداند و از توجهات و عنایات آن بزرگوار بهره مند گردد. سپس با آماده سازی خویش به آماده ساختن خانواده و جامعه بپردازد.

به کوشش خانم جعفری

منبع: کتاب ماء معین،‌ دکتر اسدی گرمارودی،‌ص135