۳۶-آیا انسان می تواند در این عالم به زندگی ایده آل و جامعه ای عادلانه دست یابد؟

تعداد بازدید:۱۱۶

عقل و نقل موید این مطلب هستند که پروردگار برای هر موجودی در این عالم،‌امکان رسیدن به کمال را مهیا می‌سازد.اگر بپذیریم دستیابی به زندگی ایده آل در این عالم  وداشتن جامعه ای سراسر عدل و قسط ممکن نیست حرفی خلاف باورهای توحیدی زده ایم و صفات ناصوابی را به خداوند نسبت داده ایم؛ چون خداوندی که بخیل نیست و با حکمت خویش به تمام کائنات فیض می رساند، پس چرا باید انسان را از این فیض محروم گرداند آن هم خدائی که در حدیث قدسی خطاب به انسان می فرماید: «همه چیز را برای او و انسان را برای خودش آفریده است.»

از نظر عقلی نیز پذیرش چنین امری به این معناست که خلقت را دچار نوعی نقص می دانیم؛ در حالیکه نظام الهی بر اساس حق استوار است. بنابراین باید در دنیا امکان رسیدن به عالی ترین درجات ممکن باشد.

به کوشش خانم مژگانیان

منبع: کتاب ماء معین،‌ دکتر اسدی گرمارودی،‌ص153