۸-آیا کتاب سوزی توسط اعراب در ایران شایعه است یا واقعه؟

تعداد بازدید:۹۷

از جمله مسائلی که در قرن اخیر بر روی آن تبلیغ می شود مسئله کتاب سوزی در ایران به وسیله مسلمین است.

می گویند: دانشگاه «جندی شاپور» و کتابخانه ملی در زمان حمله اعراب به ایران از بین رفت.

در پاسخ به این ادعا باید گفت: دانشگاه جندی شاپور که بیشتر یک مرکز پزشکی بوده است به حیات خود تا قرن 3 و 4 هجری ادامه داده و پس از تاسیس حوزه عظیم بغداد، تحت الشعاع واقع شد و تدریجاً از بین رفت. همچنین این دانشگاه را علمای مسیحی وابسته به روم اداره می‌کردند نه زرتشتی ها . البته این نکته را باید متذکر شد که رژیم موبدی حاکم بر ایران در دوره ساسانی رژیمی ضد علمی بوده و مانع رشد علوم بوده اند، به همین دلیل در جنوب غربی و شمال شرقی ایران که از نفوذ روح مذهبی موبدی به دور بوده، مدارس و انواع علوم وجود داشته است.

اساساً تاریخ وجود کتابخانه ای را در ایران ضبط نکرده است.

منبع: کتاب خدمات متقابل ایران و اسلام