مطالب مرتبط با کلید واژه

حجاب الهی


۵۰- گویند: آیا خدای رحیم و مهربان که خود را بارها به ارحم الراحمینی ستوده است ممکن است بانوان را به خاطر عدم حجاب به دوزخ ببرد! و عذاب کند؟!

گوییم: در این که یکی از صفات خداوند، «ارحم الراحمین» است هیچ شک و تردیدی وجود ندارد؛ اما صفات حق تعالی متعدد است.(در علم کلام، الهیات و فلسفه به عنوان ثبات ثبوتیه و سلبیه به طور مفصل بحث شده است.) و ...