۲۳-کتاب انبیای پیشین و تورات درباره منجی آخرالزمان چه می‌گویند؟

تعداد بازدید:۳۴۷

در بخش های مختلف کتاب مقدس به منجی آخرالزمان اشاره شده است از باب نمونه در مزمور سلیمان چنین آمده است:

  1. او قوم تو را به عدالت داوری خواهد کرد و مساکین تو را به انصاف....او  مثل باران بر علف زار چیده شده، فرود خواهد آمد و مثل بارش هایی که زمین را سیراب می کند.در زمان او صالحان خواهند شکفت و وفور سلامتی خواهد بود. مادامی که ماه نیست نگردد.او حکمرانی خواهد نمود از دریا تا دریا و از نهر تا نهر تا اقصای جهان.(مزامیر، فصل۷۲،آیات8-2)
  2. او قومها را به انصاف داوری خواهد نمود. آسمان شادی کند و زمین مسرور گردد؛‌دریا و پری آن غرش نماید.... به حضور خداوند؛‌زیرا که او می آید. و برای داوری جهان می‌آید. ربع مسکون(محل قابل سکونت در کره زمین) را به انصاف داوری خواهد کرد و قوم ها را به امانت خود. (مزامیر، فصل96،‌آیات13-10)

در کتاب حبقوق نبی آمده است:

بر دیده با نگاه خود می ایستم و بر برج برپا می شوم و مراقب خواهم شد(حالت انتظار) تا ببینم به من چه خواهد گفت و درباره شکایتم چه جواب خواهد داد. پس خداوند مرا جواب داد و گفت: رویا را بنویس و آن را بر لوح ها چنان نقش نما که دونده آن را بتواند خواند؛‌ زیرا که رویا هنوز برای وقت معین است و به مقصد می‌شتابد و دروغ نمی‌گوید؛‌ اگرچه تاخیر نماید، برایش منتظر باش؛ زیرا که البته خواهد آمد و درنگ نخواهد نمود.اینک جان مرد متکبر در او راست نمی باشد، (غیبت آنقدر طولانی خواهد شد که بدها و خوب ها غربال می گردند.) اما مرد عادل به ایمان خود زیست خواهد نمود. به درستی که شراب فریبنده است و مرد مغرور آرامی نمی‌پذیرد و شهوت خود را مثل عالم اموات می‌افزاید و خودش مثل موت سیر نمی‌شود؛ بلکه جمیع امتها را نزد خود جمع می کند و تمام قوم ها را برای خویشتن فراهم می آورد. (حبقوق نبی، فصل2،‌آیات5-1)

در کتاب پیدایش تورات آمده است:

 و چون ابرام ۹۹ ساله بود، خداوند بر ابرام ظاهر شده گفت: من هستم خدای قادر مطلق! پیش روی من بخرام و کامل شو ! و عهد خویش را میان و میان تو و خود خواهم بست و تو را بسیار بسیار کثیر خواهم گردانید... و اما در خصوص اسماعیل، تو را اجابت فرمودم. اینک او را برکت داده، بارور گرداندم و او را بسیار کثیر گرداندم. دوازده رئیس از وی پدید آیند و امتی عظیم از وی به وجود آورم.(پیدایش،باب۱۷‌، بخشی از آیات 20-1)

آنچه ذکر شد، قسمتی از مطالب بیان شده در کتاب عهد عتیق است که نشان می دهد در آن به ظهور منجی و مصلح آخر الزمان اشاره شده است.

به کوشش خانم مجیدی

منبع: کتاب ماء معین،‌ دکتر اسدی گرمارودی،‌ص107