۳۴-جامعه ما شیعیان چگونه می تواند بیانگر جامعه منتظر ظهور باشد؟

تعداد بازدید:۱۳۹

ابتدا باید بیان نمود که منتظر واقعی باید شوق وصل امام خویش را با دوری از خودخواهی، خودبرتربینی، غرور و دل‌بستگی به دنیا  و مظاهر آن همواره زنده نگه دارد و با عمل خود مردم را به یاد امام منتظَر بیاندازد و آتش شوق وصل را دل سایرین نیز شعله‌ور کند. آنگاه جامعه شیعه باید عملاً نشان دهد که منتظر است و‌ به ظهور مصلح آخرالزمان باور دارد؛جامعه‌ای که یقین داشته باشد امام غایبش ناظر بر رفتار و اعمال اوست، قطعا جامعه‌ای متفاوت از جامعه‌ی فعلی مسلمانان است. در نتیجه با خودسازی و پیراستن رذایل اخلاقی از خویشتن و آراستن به فضایل می توانیم جامعه ای بسازیم که بیانگر جامعه منتظر ظهور است.

به کوشش خانم سبحانی

منبع: کتاب ماء معین،‌ دکتر اسدی گرمارودی،‌ص150

نکته: به منظور رجوع به دیگر سوالات از «کتاب ماء معین» روی « منجی موعود، مصلح آخرالزمان» کلیک نمایید.